Fișă de informații privind prelucrarea datelor candidaților (f/b/d)

Deoarece protecția și confidenţialitatea datelor dumneavoastră personale sunt deosebit de importante pentru noi, grupul de întreprinderi Webasto (Webasto SE, Webasto Thermo & Comfort SE, Webasto Roof & Components SE, precum și filialele acestora) depune toate eforturile pentru a garanta cel mai înalt grad de protecție cu putință al acestora.

Toate datele cu caracter personal, care sunt colectate și prelucrate în cazul unei candidaturi pentru un post, sunt protejate prin intermediul unor măsuri tehnice și organizatorice împotriva accesării nedorite și a manipulării.

În această fișă de informații vă informăm despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către grupul de întreprinderi Webasto și despre drepturile de care dispuneți în baza legislației de protecție a datelor.

Ce se înţelege prin date cu caracter personal?

Datele cu caracter personal reprezintă toate informaţiile referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică este considerată ca identificabilă atunci când poate fi identificată direct sau indirect. Aici intră informaţii cum ar fi numele dumneavoastră, domiciliul, adresa poștală, numărul de telefon sau adresa de e-mail.

Cine este răspunzător de prelucrarea datelor și cine este responsabilul pentru protecția datelor?

Responsabil pentru prelucrarea datelor:

Webasto SE
Kraillinger Straße 5, 82131 Stockdorf, Germania
PO Box 80, 82132 Stockdorf, Germania
Telefon: +49 (89) 8 57 94-0
Telefax: +49 (89) 8 57 94-4 48
dataprotection@webasto.com

Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că biroul competent poate să difere în anumite cazuri individuale, atunci când ați aplicat la alte societăți-mamă sau filiale ale grupului de întreprinderi Webasto. În astfel de cazuri, hotărâtoare este acea societate Webasto la care ați depus aplicația.

Informații privind persoana care răspunde de protecția datelor la nivelul concernului:

Manfred Gerlach (dataprotection@webasto.com)

El vă stă cu plăcere la dispoziţie dacă aveți întrebări referitoare la protecţia datelor.

Care este tipul datelor cu caracter personal pe care le colectăm și de unde provin acestea?

Conform art. 5 – 7 RGPD, angajatorii pot colecta, prelucra și utiliza datele candidaților numai în măsura în care acest lucru este necesar în luarea unei decizii cu privire la încheierea unui raport de muncă.

În cadrul procesului de recrutare prelucrăm următoarele date cu caracter personal:

Date de bază (cum ar fi prenume, nume, titluri, data nașterii)

Date de contact (de ex., adresa privată, numărul de telefon (mobil), adresa de e-mail)

Date privind calificarea (de ex., CV, scrisoare de intenție, cunoștințe și abilități deosebite, cunoştinţe lingvistice, calificări)

Permis de muncă / titlu de ședere (dacă este cazul)

Starea de sănătate (dacă este relevantă pentru postul scos la concurs)

Alte date din mapa candidatului

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate direct de la dumneavoastră în cadrul procesului de angajare, în special din mapa depusă, în timpul interviului de angajare și din chestionarul de resurse umane.

În plus, obținem date corespunzătoare din partea terților, cum ar fi agenții de recrutare de personal, în cazul în care acestor terţi le-au fost puse anterior la dispoziţie informații cu scopul de a fi transmise mai departe. Dincolo de aceasta, prelucrăm date cu caracter personal pe care le putem accesa în acest scop pe rețelele profesionale (de ex., când acestea sunt disponibile public). Nu are loc prelevarea de date din rețelele de socializare destinate timpului liber.

Aplicațiile online și scrisorile de intenție pe portalul de recrutare Webasto

Dacă doriți să aplicați online la grupul de întreprinderi Webasto sau să vă manifestați interesul pentru un post, este necesar să vă înregistrați pe portalul destinat candidaților. În acest sens, trebuie să indicați adresa dumneavoastră de e-mail și să vă alegeți o parolă. La finalul înregistrării veți primi un e-mail cu un link de confimare în vederea verificării adresei dumneavoastră de e-mail. Logarea se va face apoi prin introducerea adresei de e-mail și a parolei. Vă rugăm să păstrați secretul parolei și să nu o dezvăluiți terţilor. După logare, veți fi rugat să introduceți datele personale și veți avea posibilitatea să vă dați acordul de a fi contactat în cazul în care aveți întrebări referitoare la postul respectiv și puteți încărca documentele de rigoare, cum ar fi: scrisoarea de însoțire, CV-ul și recomandări/referințe. Corespondența cu dumneavoastră va fi purtată cu regularitate prin intermediul adresei de e-mail indicate.

Cu ce scopuri se prelucrează datele și care sunt bazele juridice aferente?

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor al UE (RGPD) și ale Legilor federale privind protecţia datelor cu caracter personal (BDSG).

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul procesului de recrutare se realizează în baza art. 6 alin. 1 lit. b RGPD (inițierea, respectiv perfectarea unui contract), precum și a prevederilor naţionale cu privire la protecția datelor angajaților (de ex. în Germania: art. 26, alin. 1, teza 1 BDSG).

Atunci când vă întocmiți profilul de candidat, stabiliți și măsura în care datele dumneavoastră pot fi vizualizate de personalul de recrutare din alte țări.

În profilul de candidat, stabiliți cine va avea acces la datele dumneavoastră: Vezi exemplul:

* Profilul propriu vizibil pentru:

  • Toţi recruiterii companiei pe plan mondial
  • Toţi recruiterii companiei din țara mea/regiunea mea
  • Numai recruiterii care se ocupă de posturile pentru care aplic

După ce ați aprobat utilizarea datelor la nivel mondial, vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în cadrul grupului de întreprinderi Webasto la nivel mondial în găsirea candidaților potriviți. În caz de adecvare, datele cu caracter personal indicate în profilul dumneavoastră de candidat pot fi așadar colectate, prelucrate, evaluate, transmise mai departe, stocate și utilizate de către persoanele angrenate în procesul de recrutare pentru companiile grupului de întreprinderi Webasto din următoarele țări:

Germania
Mexic
Portugalia
România
Statele Unite ale Americii

Companiile menţionate mai sus din grupul de întreprinderi Webasto colectează, prelucrează și utilizează datele cu caracter personal pe care le-ați indicat exclusiv în scopul derulării procesului de recrutare.

Colectăm, stocăm și eventual transmitem mai departe aceste date în măsura în care acest lucru este necesar în scopul prelucrării unei aplicații unui candidat, care își oferă forța de muncă unui angajator în scopul încheierii unui contract de muncă sau a unui contract de formare profesională. Această aplicație este trimisă companiei de către candidat. În cazul în care aceste date nu sunt puse la dispoziție, candidatul respectiv ar putea fi ignorat în etapele următoare ale procesului de recrutare.

De asemenea, dacă în urma respingerii dumneavoastră, doriţi să fiți inclus în cercul nostru de candidați, avem nevoie de acordul dumneavoastră scris în acest sens.

În plus, poate fi necesară prelucrarea datelor privind sănătatea în vederea evaluării capacității de muncă, conform art. 9 alin. 2 lit. e RGPD, precum și a prevederilor naţionale cu privire la protecția datelor angajaților (de ex. în Germania: art. 22 alin. 1 lit. a BDSG).

Mai mult decât atât, în baza regulamentelor europene privind combaterea terorismului 2580/2001 și 881/2002, coroborate cu art. 6 alin. 1 lit. c RGPD, suntem îndreptăţiți să comparăm datele dumneavoastră cu așa-numitele „liste UE ale organizaţiilor teroriste“, pentru a ne asigura că resurse financiare sau alte resurse economice nu sunt folosite în scopul unor acțiuni teroriste.

Dincolo de prelucrarea datelor dumneavoastră în scopul încheierii unui raport de muncă, prelucrăm datele dumneavoastră și în baza intereselor fondate pe care le aveți chiar dumneavoastră sau o parte terță, în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f RGPD – în măsura în care nu prevalează interesele dumneavoastră legitime de protecție a acestor date. Interese fondate din partea grupului de întreprinderi Webasto în privința unor scopuri administrative interne există, în special, în contextul stocării datelor dumneavoastră de candidat pe un server al grupului de întreprinderi Webasto aflat în interiorul UE. Stocarea și găzduirea datelor este necesară în vederea asigurării unui proces de recrutare unitar, al unei gestionări centralizate a resurselor umane și a asigurării securității IT.

Cât timp sunt păstrate datele?

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse de îndată ce acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile menționate mai sus.

Atunci când datele dumneavoastră nu sunt prelucrate în scopuri care țin de activitatea operațională (de ex. în cazul unui contract de muncă), vom stoca datele colectate până la expirarea perioadei-limită prevăzute pentru fiecare țară în parte.

Termenul-limită pentru ștergerea profilului de candidat este respectat independent de data ultimei logări și de țara dumneavoastră de domiciliu.

Termenele-limită de păstrare a datelor dumneavoastră pentru țările în care se află companii ale grupului de întreprinderi Webasto sunt enunțate mai jos.

Pentru toate celelalte țări, termenul-limită de păstrare este de 6 luni.

La expirarea acestui termen-limită toate datele colectate în cadrul procesului de recrutare vor fi șterse. Puteţi confirma prelungirea termenului-limită de ștergere a datelor din profilul dumneavoastră de candidat printr-o nouă logare. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, cu efect imediat și fără a indica motivele. În cazul unei astfel de revocări, vom șterge fără întârziere datele dumneavoastră cu caracter personal.

În cazul unei angajări, vom prelua documentele dumneavoastră din mapa de candidatură în dosarul individual de resurse umane.

Cine primeşte datele dumneavoastră?

În cadrul grupului nostru de întreprinderi, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transmise numai persoanelor și departamentelor implicate în luarea unei decizii legate de anjagarea dumneavoastră (de ex. departamentul de specialitate, comitetul de întreprindere, biroul de reprezentare al angajaților cu handicap sever).

Grupul de întreprinderi (Webasto SE, Webasto Thermo & Comfort SE, Webasto Roof & Components SE, precum și filialele acestora) operează recrutarea nu doar în scopul ocupării posturilor din cadrul grupului, ci și a posturilor din celelalte societăţi ale grupului de întreprinderi Webasto. Societățile din cadrul concernului Webasto conlucrează pe baza repartizării sarcinilor de muncă. Transmiterea datelor cu caracter personal către o altă societate din grupul de întreprinderi Webasto se face doar atunci când există o bază juridică în acest sens, iar acest lucru este necesar într-unul din scopurile de mai sus. Transmiterea se face cu regularitate și către acea societate din concern, care a scos postul la concurs și unde se face prelucrarea datelor.

În cazul existenţei unei obligații legale, transmiterea datelor se face către o instituție publică, de exemplu, organele de urmărire penală sau oficiul forțelor de muncă. Dincolo de cele menționate, transmiterea datelor către terţi are loc numai atunci când se impune acest lucru în vederea îndeplinirii scopurilor de mai sus sau dacă ați încuviințat acest lucru în prealabil.

În plus, conlucrăm cu furnizori de servicii, care ne oferă sprijin. Furnizorilor noștri de servicii le transmitem date cu caracter personal numai atunci când există o bază juridică în acest sens. Este vorba aici de furnizori de servicii din următoarele domenii:

consultanți de recrutare și agenți din domeniul recrutării

furnizori de servicii care efectuează verificarea calificării candidaților

furnizori de servicii care operează portalul destinat candidaților.

Ce drepturi puteţi invoca în calitate de persoană afectată? Legea aplicabilă

Legea aplicabilă depinde de sediul respectivei companii din cadrul grupului de întreprinderi Webasto.

UE:

Dispuneți de drepturile prevăzute de art. 15 – 22 RGPD:

Dreptul de acces la date (art. 15 RGPD)

Dreptul la corectarea datelor (art. 16 RGPD)

Dreptul la ștergerea datelor (art. 17 RGPD)

Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor (art. 18 RGPD)

Dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 RGPD)

Dreptul la opoziție în privința prelucrării datelor (art. 21 RGPD)

Mexic:

Artículos 6, 8, 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (Articles 6, 8, 15 and 16 of the Federal Law on Protection of Personal Data in Possession of Individuals)

Termene de păstrare

În următoarele țări există termenele de păstrare a datelor menționate mai jos. Aceste termene-limită sunt valabile atât pentru profilul candidaților, cât și pentru profilurile de recrutare.

Germania: 6 luni

Mexic: 24 luni

Portugalia: 6 luni

România: 12 luni

Statele Unite ale Americii: 36 luni

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, cu efect imediat și fără a indica motivele, printr-o simplă informare în legătură cu retragerea consimțământului. În cazul unei astfel de revocări, vom șterge datele dumneavoastră cu caracter personal fără întârziere.

Vă rugăm să vă adresaţi în acest sens următoarei persoane:

Responsabil de protecția datelor la nivelul concernului

Manfred Gerlach (dataprotection@webasto.com)

Unde vă puteți plânge?

Aveţi posibilitatea de a adresa plângerea dumneavoastră unuia dintre responsabilii cu protecţia datelor menționați mai sus sau uneia dintre autoritățile de supraveghere a protecţiei datelor. Autoritatea de supraveghere a protecţiei datelor competentă în cazul nostru este:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
[Oficiul federal bavarez de supraveghere a protecţiei datelor]

Promenade 27
91522 Ansbach
Germania
Telefon: +49 (981) 53 1300

Se transmit datele dumneavoastră într-o țară terță?

Grupul de întreprinderi Webasto prelucrează datele cu caracter personal care vă privesc în principal în cadrul Uniunii Europene sau în Spațiul Economic European (UE și SEE). Transmiterea datelor în așa-numite state terțe, adică state din afara UE sau a SEE, are loc numai în cazul în care aplicați pentru un post la o companie din cadrul grupului de întreprinderi Webasto al cărei sediu se află într-o astfel de țară.

În plus, transmiterea datelor în astfel de state terțe presupune că și în această țară terță există în principiu un nivel suficient de protecţie în conformitate cu art. 44 și următ. din RGPD UE. În cazul trimiterii unei candidaturi din proprie inițiativă, se aplică o excepție în baza art. 49 alin. 1 lit. B RGPD.

Aveți obligaţia de a pune la dispoziție datele dumneavoastră?

Pentru a putea lua în considerare aplicația dumneavoastră, avem nevoie de acele date cu caracter personal, care sunt necesare în vederea deciziei de a încheia un raport de angajare cu dumneavoastră.

În cazul în care aceste date nu sunt puse la dispoziție, candidatul respectiv ar putea fi ignorat în etapele următoare ale procesului de recrutare.

Informaţii suplimentare

În cele ce urmează sunt prezentate informaţiile oficiale referitoare la Regulamentul general de protecție a datelor cu caracter personal al UE (RGPD al UE).

RGDP UE (Regulamentul general privind protecția datelor)
EU GDPR (General Data Protection Regulation)